5/16/2012

สร้าง folder ที่เหมือนกันในแต่ล่ะ directory

ตอนสร้าง directory ของ java มักจะเป็น

.
└── src
    ├── main
    │   └── java
    └── test
        └── java

สังเกตว่าต้อง mkdir ทีล่ะ folder ตายแน่ๆ ถ้ามีแบบนี้เยอะๆ เลยหาวิธีดูปรากฎว่า mkdir สามารถสร้างได้ในคำสั่งเดียวคือใช้ {} ครอบที่จะให้สร้างใน folder นั้นๆ

mkdir -p src/{main,test}/java

ก็จะออกมาเช่นเดียวกับ directory hierachy ข้างบน