11/02/2013

รู้จักกับ Vundle

Vundle เป็นปลั๊กอินที่เอาไว้จัดการกับปลั๊กอินใน Vim อีกทีนึง

วิธีการติดตั้ง

 1. โคลนซอร์สโค้ดของ Vundle จาก https://github.com/gmarik/vundle โดยผมจะโคลนไว้ที่ ~/.vim/bundle
 2. เปิดไฟล์ ~/.vimrc และเพิ่มเข้าไปดังนี้
  filetype off
  set rtp+=~/.vim/bundle/vundle
  call vundle#rc()
  filetype plugin indent on

การใช้งาน

 1. เพิ่มปลั๊กอินของเราเข้าไป โดยใส่ต่อเข้าไปใน ~/.vimrc
  Bundle 'scrooloose/nerdtree'
 2. ออกจาก vim และสั่ง
  vim +BundleInstall +qall
 3. Vundle จะโหลด plugin ลงมาให้ซึ่งเบื้องหลังก็คือการโคลนด้วย git นั้นเอง
 จากการติดตั้งและการใช้งานข้างบนแล้ว Vundle ยังสามารถ Update โดยสั่ง
:BundleUpdate ใน command mode หากสั่งจากภายใน vim หรือ vim +BundleUpdate +qall 

และต้องการถอนการติดตั้งให้ลบ Bundle ที่ต้องการใน ~/.vimrc และสั่ง :BundleClean หรือ vim +BundleClean +qall ได้อีกด้วย

และหากต้องการหาปลั๊กอิน Vundle ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยสั่ง
:BundleSearch <plugin_name>